Karisha Devlin

Karisha Devlin, INTERIM REGIONAL DIRECTOR NORTHEAST REGION
INTERIM REGIONAL DIRECTOR NORTHEAST REGION
MU Extension in Knox County

110 North 4th St
Edina, MO 63469

Phone
660-397-2179
Fax
660-397-3182